23 March 2020

 

 • Ap cymorth diwedd triniaeth Breast Cancer Now, Becca, wedi'i gyfieithu i’r Gymraeg, diolch i grant 2017 Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.
 • Ar ôl lansio cyfieithiad newydd bydd miloedd o bobl â chanser y fron nawr yn gallu cael gafael ar gymorth dyddiol yn y Gymraeg i'w helpu i addasu i fywyd ar ôl triniaeth,
 • Y Farwnes Delyth Morgan:   “Rydym mor falch bod Becca bellach yn ddwyieithog ac yn darparu opsiwn Cymraeg, gan sicrhau bod menywod ledled Cymru yn gallu cyrchu cefnogaeth a gwybodaeth yn eu iaith ddewisol."

Bydd miloedd o bobl â chanser y fron nawr yn gallu cael gafael ar gymorth dyddiol yn Gymraeg yn uniongyrchol i'w ffôn, yn dilyn lansiad cyfieithiad Cymraeg newydd o ap cymorth.

Mae Breast Cancer Now, yr elusen ymchwil a gofal, wedi lansio opsiwn Cymraeg ar gyfer ei ap arloesol, Becca, sydd wedi ennill gwobrau, i helpu i gefnogi mwy o fenywod yng Nghymru i addasu i fywyd ar ôl triniaeth canser y fron.

Canser y fron yw canser mwyaf cyffredin y DU, gyda thua 55,000 o fenywod a 370 o ddynion yn cael eu diagnosio pob blwyddyn, gan gynnwys 2,900 o bobl pob blwyddyn yng Nghymru1,2.

Gyda mwy o fenywod bellach wedi goroesi’r afiechyd diolch i ddegawdau o gynnydd,  amcangyfrifir bod 32,000 o fenywod yn fyw ar ôl cael diagnosis o ganser y fron yng Nghymru3. Mae llawer yn wynebu heriau beunyddiol wrth iddynt addasu i fywyd unwaith y bydd triniaeth ysbyty yn dod i ben, fel ofnau ynghylch y canser yn dychwelyd, sgîl-effeithiau tymor hir fel blinder,symptomau menopos gan gynnwys fflysiau poeth a phoen cymal.

I’r nifer fawr ofenywod sydd wedi cael diagnosis o ganser y fron ymhlith y boblogaeth wledig yng Nghymru, gall fod anawsterau hefyd wrth gyrchu gwasanaethau iechyd a gofal. Fel canlyniadgall rhai brofi unigrwydd neu arwahanrwydd, a all ei gwneud yn anoddach ymdopi ag unrhyw effeithiau tymor hir canser y fron a'i driniaeth.

Mae ap Becca Breast Cancer Now yn darparu technegau ac awgrymiadau ar bynciau gan gynnwys ymarfer corff, rheoli sgîl-effeithiau ac ymdopi â phryder. Yn ogystal â hyn mae straeon personol gan eraill sydd wedi cael diagnosis ar gael i gefnogi menywod wrth iddynt addasu i fywyd y tu hwnt i driniaeth canser y fron.

Hyd yn hyn, mae Becca wedi cael ei ddefnyddio gan dros 42,000 o bobl ers ei lansio ym mis Mai 2017. Enillodd Becca y Prosiect Iechyd Gorau yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol 2018 a hefyd y wobr gyntaf yn y categori Ymgysylltu â Defnyddwyr yng Ngwobrau Gwybodaeth Cleifion Cymdeithas Feddygol Prydain 2019.

Mae’r cyfieithiad Cymraeg newydd wedi’i greu diolch i arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a roddodd £655,000 yn 2017 i helpu ariannu datblygiad cychwynnol yr ap, yn ogystal ag opsiwn Cymraeg i’w helpu i’w wneud yn fwy hygyrch a chynhwysol.

Mae Breast Cancer Now wedi gweithio gyda phanel o wirfoddolwyr Cymraeg sydd oll wedi cael diagnosis canser y fron, cyfieithwyr proffesiynol a Swyddfa Gymraeg Gymunedol y Loteri Genedlaethol i ddatblygu’r nodwedd newydd. 

Mae’r grant hefyd wedi helpu ariannu ehangu cynnwys Becca, yn ogystal â datblygu technoleg sy’n galluogi’r ap i ddysgu o ryngweithio defnyddwyr a theilwra cynnwys i’w hanghenion.

Cafodd Glenda Burke, 55 o Borthmadog, ddiagnosis canser y fron ym mis Awst 2017 a defnyddiodd hi Becca ar ôl gorffen ei thriniaeth ysbyty yn 2018. Mae hi’n croesawu cyfieithiad yr ap i’r Gymraeg - ei hiaith gyntaf - a dywedodd:

“Roedd gorffen triniaeth yn wirioneddol frawychus oherwydd yn sydyn nid oedd fy nhîm ysbyty yno i fy nghefnogi a thawelu fy meddwl - roeddwn i'n teimlo ar fy mhen fy hun. Roeddwn hefyd yn cael trafferth gyda pheidio â theimlo’n ‘nôl i normal’ ar unwaith a rhoi pwysau arnaf i'n hun, gan ddychwelyd i’r gwaith yn llawer rhy gynnar er nad oeddwn yn barod, yn gorfforol nac yn emosiynol.

“Argymhellodd ffrind y dylwn lawrlwytho Becca i'm helpu i symud ymlaen ac mae wedi bod yn wych. Mae'n tawelu fy meddwl nad fi yw'r unig un sy'n poeni am y canser yn dychwelyd ac mae hefyd yn rhoi awgrymiadau ar reoli sgîl-effeithiau triniaeth rydw i'n eu profi, gan gynnwys blinder a phoenau corfforol..

“Nawr rydw i’n gallu cyrchu Becca yn Gymraeg, mae’r ap hyd yn oed yn fwy perthnasol i mi. Dyma'r iaith rydw i'n fwyaf cyfforddus yn ei defnyddio ac rwy'n gwybod y bydd cymaint o fenywod eraill yn gwerthfawrogi'r opsiwn hwn hefyd."

Dywedodd y Farwnes Delyth Morgan, Prif Weithredwr Breast Cancer Now, yr elusen ymchwil a gofal*:

“Rydyn ni mor falch bod Becca, ein ap cymorth diwedd triniaeth unigryw, bellach yn ddwyieithog ac yn darparu opsiwn Cymraeg, gan sicrhau bod menywod yng Nghymru yn gallu cyrchu ei gwybodaeth a'i chefnogaeth yn eu dewis iaith.

“Mae menywod yn aml yn teimlo’n fregus iawn ar ddiwedd triniaeth canser y fron, gyda llawer yn profi ofnau am y canser yn dod yn ôl, niwed i hyder y corff a’r sgîl-effeithiau gwanychol, o lymphoedema a phoen i fflysiau poeth a chwysu nos. Bydd cynnig cefnogaeth wedi’i theilwra ap Becca yn Gymraeg yn helpu i’w gwneud mor hygyrch â phosibl i fenywod yng Nghymru a grymuso ac arfogi mwy o fenywod am oes y tu hwnt i driniaeth canser y fron.

“Gall unrhyw un sy’n chwilio am gefnogaeth a gwybodaeth ffonio ein Llinell Gymorth am ddim ar 0808 800 6000 i siarad ag un o’n nyrsys.”

Gellir lawrlwytho ap Breast Cancer Now, Becca, yn rhad ac am ddim o'r App Store ac ar Google Play I gael mynediad at y cyfieithiad Cymraeg, dylir creu cyfrif a dewis ‘Cymraeg (Cymraeg)’ yn yr adran ‘Gosodiadau’. Am fwy o wybodaeth, ewch i breastcancernow.org/becca

DIWEDD

Am fwy o wybodaeth, neu i drefnu cyfweliad, cysylltwch â Georgia Tilley (Swyddog y Wasg) ar 020 3105 3360, 0345 092 0807 neu ar georgia.tilley@breastcancernow.org. Os tu allan i oriau, cysylltwch â 07436107914.

Nodiadau i olygyddion

 1. Cyfanswm cyfartalog achosion canser ymledol y fron yn y DU rhwng 2014 a 2016 (55,214).
 2. Canser y Fron, Uned Deallusrwydd a Gwyliadwriaeth Canser Cymru 2014-16.
 3. Diweddariad Nifer Achosion Canser Cyflawn y DU (2017). Prosiect Nifer Achosion Canser Macmillan NCRAS.

*Mae'r dyfyniad hwn wedi'i gyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg. Ni allwn gynnig Delyth ar gyfer cyfweliadau cyfryngau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ynghylch Breast Cancer Now:

 • Breast Cancer Now yw elusen gynhwysfawr canser y fron gyntaf y DU, sy'n cyfuno ymchwil o'r radd flaenaf a gofal sy'n newid bywyd i adeiladu golwg gyflawn ar ganser y fron a gwneud cynnydd cyflymach i bawb sy'n cael eu heffeithio.
 • Wedi'i lywio gan ymchwil a'i bweru gan ofal, uchelgais Breast Cancer Now yw y bydd pawb sy'n datblygu canser y fron, erbyn 2050, yn byw ac yn cael eu cefnogi i fyw'n dda.
 • Mae Breast Cancer Now yn ariannu tua thraean o'r holl ymchwil canser y fron yn y DU. Trwy weithio gyda bron i 340 o'r meddyliau mwyaf disglair mewn ymchwil canser y fron, mae'r elusen yn helpu i ddarganfod sut i atal mwy o achosion, arbed mwy o fywydau a galluogi mwy o fenywod i fyw'n dda gyda'r afiechyd.
 • Mae gwybodaeth, gwasanaethau a chyrsiau arobryn yr elusen yno i sicrhau y gall unrhyw un sydd wedi cael diagnosis o ganser y fron gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i fyw'n dda gydag effeithiau'r afiechyd. Gall unrhyw un sy'n chwilio am gefnogaeth neu wybodaeth ffonio Llinell Gymorth am ddim Breast Cancer Now ar 0808 800 6000.
 • Canser y fron yw canser mwyaf cyffredin y DU, gyda thua 55,000 o ferched a 370 o ddynion yn cael eu diagnosio bob blwyddyn. Amcangyfrifir bod 600,000 o bobl yn y DU yn fyw ar ôl cael diagnosis o ganser y fron, a bydd un o bob saith menyw yn datblygu'r afiechyd yn ystod eu hoes.
 • Er gwaethaf degawdau o gynnydd mewn ymchwil a gofal, mae tua 11,500 o fenywod ac 80 o ddynion yn dal i farw o'r afiechyd bob blwyddyn yn y DU, gyda channoedd o filoedd yn fwy yn byw gydag effeithiau corfforol ac emosiynol dinistriol, hirdymor y clefyd.
 • Breast Cancer Now, yr elusen ymchwil a gofal, a lansiwyd ym mis Hydref 2019, a grëwyd trwy uno'r elusen cymorth a gwybodaeth arbenigol Breast Cancer Care a'r elusen ymchwil flaenllaw Breast Cancer Now.
 • Am fwy o wybodaeth ar waith Breast Cancer Now, ewch i breastcancernow.org neu dilynwch ni ar Twitter neu ar Facebook